• ฝึกทักษะด้าน offensive security โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Active Directory
  • วิ่งให้ได้อย่างน้อย 500 km
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • อ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย 10 เล่ม
  • ซื้อรถ (ซักที)

แค่นี้พอ 555+