• พัฒนาความรู้และทักษะด้าน OT Security ให้มากขึ้น
  • สอบ eJPT, OSCP, CHFI, BTL1 (เยอะไปไหม 😅)
  • วิ่งให้ได้อย่างน้อย 400 km
  • อ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย 12 เล่ม
  • ปล่อยวางและปรับตัวไปตามสถานการณ์ของชีวิต